۱۰ آبان ۱۳۹۵

فضای پشت بام ساختمان ها و استفاده کاربردی از آن

بام خانه ها بندرت به عنوان فضای کار بردی مورد توجه قرار گرفته اند با این حال واقعیت این است که این بام های خاکستری، درصد […]