قوانین و مقررات

  • بعد از انجام طراحی امکان برگشت وجه پرداختی وجود ندارد.
  • ثبت سفارش بدون پرداخت وجه به معنای ثبت نهایی سفارش طرح نمی باشد.
  • درخواست ویرایش طراحی شامل هزینه مجزا می باشد.
  • مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی در محل مشتری و یا دفتر شرکت امکان پذیر می باشد.